Komentarz prezesa Zarządu Budimex SA - Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok 2015.

budownictwomedyczne.plRok 2015 był bardzo dobrym rokiem w Grupie Budimex. Zrealizowaliśmy wszystkie postawione sobie cele. Zatrudniliśmy ponad 650 osób, utrzymaliśmy pozycję lidera na rynku infrastruktury, jednocześnie dywersyfikując naszą działalność.

W 2015 roku Grupa Budimex podpisała kontrakty o rekordowo wysokiej wartości: 7,1 miliarda złotych. Jesteśmy firmą, która w 2015 roku wygrała najwięcej kontraktów drogowych (21% rynku) i od momentu rozpoczęcia nowej perspektywy unijnej złożyła najlepsze oferty na prawie 1/4 kontraktów ogłoszonych przez GDDKiA. W konsekwencji portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2015 roku wyniósł 8,4 miliarda złotych tj. o 38% więcej niż na koniec roku 2014. Aktualnie wartość kontraktów, gdzie oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza, wynosi 2 miliardy złotych.

W 2015 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,3% w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie obserwujemy dynamiczny spadek cen surowców, w tym głównie stali i asfaltu, co  korzystnie wpływało na osiągane w 2015 roku marże generalnych wykonawców. Jednakże oznacza to ryzyko wzrostu cen w momencie intensyfikacji prac budowlanych w latach 2017-2018. Wtedy również można spodziewać się znacznego wzrostu produkcji budowlano-montażowej.

W 2015 roku Grupa Budimex odnotowała wzrost sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 4%, tym samym przekraczając wartość 5 miliardów złotych. Poprawiliśmy wyniki finansowe na każdym poziomie. Rentowność operacyjna Grupy wyniosła 5,7% i wzrosła w stosunku do 2014 roku o 14%. Grupa wypracowała blisko 300 milionów złotych zysku przed podatkiem tj. blisko 55 milionów złotych (22%) więcej niż w roku poprzednim.

Pozycja gotówkowa Grupy na koniec roku 2015 wyniosła 2,3 miliarda złotych (odnotowany wzrost rok do roku o 34%). Jest to poziom wyjątkowo wysoki, ale jest on zjawiskiem cyklicznym. Otrzymane zaliczki na realizację kontraktów budowlanych wpłynęły korzystnie na poziom gotówki w Grupie. Saldo zaliczek w Budimex SA wyniosło na koniec 2015 roku 460 milionów złotych. To jednak oznacza, że w kolejnych latach podczas realizacji kontraktów będziemy obserwować ich rozliczenie. Ponadto 180 milionów złotych to gotówka naszych klientów zablokowana na rachunkach powierniczych segmentu deweloperskiego.

Głównym motorem wyników Grupy był segment budowlany, w którym odnotowaliśmy 5% wzrost sprzedaży oraz odpowiednio 25% i 30% wzrost zysku operacyjnego i zysku przed podatkiem.

Kontrola kosztów, duży nacisk na efektywne zarządzanie projektami oraz dbałość o jakość, do której spółka przykłada ogromną wagę, przyczyniają się do ciągłej, systematycznej poprawy wyników finansowych. W 2015 roku Budimex rozbudował i zmodernizował laboratorium centralne wyposażając je w nowoczesne urządzenia do kontroli wyrobów budowlanych i diagnostyki nawierzchni. Obecnie posiadamy 20 laboratoriów na terenie całej Polski, gdzie ponad 150 osób pracuje nad kontrolą jakości na każdym etapie inwestycji.  

Niezmiennie rynek energetyczny i kolejowy pozostają kluczowymi dla dywersyfikacji działalności Grupy. W marcu planujemy złożyć ofertę handlową na budowę bloku gazowo-parowego na Żeraniu w Warszawie.

W 2015 roku zakończyliśmy z sukcesem pierwszy duży projekt w segmencie przemysłowym „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku” w formule zaprojektuj i zbuduj. Zakończyliśmy też dwa ważne projekty w obszarze kolejowym: „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I-rewitalizacja” oraz „Wykonanie modernizacji linii kolejowej w obszarze LCS Iława”. W 2016 roku planujemy zainwestować w park maszynowy niezbędny do realizacji kolejnych kontraktów kolejowych, które chcemy zdobyć. Intensywnie swoją działalność rozwija także spółka FBSerwis, która sfinalizowała zakup dwóch spółek z obszaru zarządzania odpadami komunalnymi.

Lepsze wyniki na każdym poziomie wypracował również segment deweloperski. W 2015 roku sprzedano notarialnie 908 mieszkań tj. o 30% więcej niż w roku poprzednim. W konsekwencji sprzedaż segmentu wzrosła o 17% rok do roku, a zysk operacyjny o 20%.

Atrakcyjność oferty projektu Nowe Czyżyny w Krakowie pozwoliła utrzymać trend wzrostowy przedsprzedaży mieszkań. W 2015 roku Budimex Nieruchomości przedsprzedał 1918 mieszkań (wzrost rok do roku o 14%), z czego 69% stanowiła przedsprzedaż mieszkań na tym projekcie. W roku 2016 rozpoczniemy ostatnie już etapy tego projektu. Utrzymanie w kolejnych latach przedsprzedaży na poziomie 1500 mieszkań rocznie będzie wymagało wysiłku i stałego poziomu około 3500 mieszkań w budowie.

Obecnie budujemy ponad 4000 mieszkań, z czego 1235 jest nieprzedsprzedanych i stanowi ofertę dla naszych klientów. Większość oferty to mieszkania w Poznaniu i w Warszawie.

W 2015 roku Budimex Nieruchomości zakupił grunty pod budowę blisko 2600 mieszkań w Warszawie i w Gdańsku. W roku 2016 będziemy kontynuować proces poszukiwania atrakcyjnych lokalizacji pod nowe inwestycje.

Budimex nieprzerwanie od roku 2011 pozostaje w składzie RESPECT Index – indeksu giełdowego obejmującego spółki prowadzące biznes w sposób odpowiedzialny. W 2015 roku Grupa Budimex odprowadziła łącznie 570 milionów złotych podatków do Skarbu Państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nasze działania w obszarze polityki społecznej przynoszą wymierne efekty. Blisko 20 tysięcy dzieci z 230 polskich szkół wyposażyliśmy w plastikowe karty ICE w ramach autorskiego programu „Domofon ICE. Budimex Dzieciom”, a prawie 25 tysięcy dzieci korzysta z 12 stworzonych przez Budimex Stref Rodzica działających na oddziałach dziecięcych w polskich szpitalach.

W 2016 roku spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki sprzedaży, jednak intensyfikację prac budowlanych przewidujemy w latach 2017-2018. W tym roku będziemy skupiać się na utrzymaniu wysokiej skuteczności ofertowania i dalszym zdobywaniu kontraktów infrastrukturalnych tak, aby utrzymać pozycję lidera w tym obszarze. Planujemy również wzmocnić swoją pozycję w segmencie budownictwa ogólnego w mniejszych miejscowościach. Za kluczowe uważamy zbudowanie rentownego portfela zamówień i przekazywanie inwestorom w terminie obiektów wysokiej jakości. Aby temu sprostać zatrudniliśmy w 2015 roku ponad 650 nowych pracowników. Polityka wzmacniania kadry będzie kontynuowana w roku 2016, kiedy planujemy zatrudnić kolejne 700 osób. 

 

Grupa BUDIMEX

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Budimex sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2015 oraz porównywalne dane za rok 2014.

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2015 (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

4 936 892

292 599

186 805

(282 302)

5 133 994

Zysk brutto ze sprzedaży

426 253

65 381

19 169

(18 089)

492 714

Koszty sprzedaży

(11 129)

(14 027)

(4 631)

45

(29 742)

Koszty ogólnego zarządu

(177 090)

(15 350)

(5 217)

7 576

(190 081)

Zysk z działalności operacyjnej

244 693

46 690

9 171

(8 336)

292 218

Zysk/(strata) brutto

246 355

51 801

6 981

(8 336)

296 801

Zysk/(strata) netto

194 731

41 820

6 724

(6 755)

236 520

Zysk (strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

194 731

41 820

6 050

(6 755)

235 846

 

Wyniki segmentów sprawozdawczych za rok 2014 (w tysiącach złotych):

 

Segment budowlany

Segment deweloperski

Pozostała działalność

Wyłączenia

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży  produktów, towarów i materiałów

4 717 467

250 565

159 962

(178 055)

4 949 939

Zysk brutto ze sprzedaży

362 985

53 645

14 758

1 292

432 680

Koszty sprzedaży

(11 058)

(12 083)

(4 566)

47

(27 660)

Koszty ogólnego zarządu

(165 021)

(13 859)

(5 379)

6 516

(177 743)

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

196 380

38 984

4 099

7 855

247 318

Zysk/(strata) brutto

189 685

48 025

(2 946)

7 855

242 619

Zysk/(strata) netto

150 851

38 725

(2 002)

6 364

193 938

Zysk/(strata) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej

150 851

38 725

(3 967)

6 364

191 973

 

 

Patronaty medialne